Make your own free website on Tripod.com

 กฎข้อที่ 1 การเล่น 

1-1 ทั่วไป

    การเล่นกอล์ฟให้กระทำโดยการตีลูกหนึ่งลูก หนึ่งหรือหลาย ๆ ครั้งต่อเนื่องกันจาก เขตแท่นตั้งตี จนกระทั้งลงหลุมตามกรรมวิธีการ

ที่ระบุไว้ในกฎข้อบังคับ

 

1-2 การปรับปรุงสภาพลูก

    ห้ามผู้เล่นหรือเด็กถือถุงกระทำการใด ๆ เพื่อปรับปรุงตำแหน่งหรือการเคลื่อนที่ของลูก เว้นแต่กฎข้อบังคับระบุให้กระทำได้

        โทษฐานละเมิดกฎข้อ 1-2

                - การเล่นแบบนับหลุม ให้ปรับหลุมนั้นเป็นแพ้

                - การเล่นแบบนับแต้ม ให้ปรับ 2 แต้ม

        *** หมายเหตุ ในกรณีที่ละเมิดกฎข้อ 1-2 อย่างร้ายแรงคณะกรรมการอาจปรับโทษด้วยการตัดสิทธิแข่งขัน

 

1-3 สมยอมกันเพื่องดใช้กฎข้อบังคับ

    ห้ามมิให้ผู้เล่นสมยอมกันเพื่องดใช้กฎข้อบังคับใด ๆ หรืองดเว้นการปรับโทษ    

      โทษฐานละเมิดกฎข้อ 1-3

                - การเล่นแบบนับหลุม ตัดสิทธิแข่งขันของทั้งสองฝ่าย

                - การเล่นแบบนับแต้ม ตัดสิทธิแข่งขันของผู้ละเมิด

            (กรณีสมยอมกันเพื่อเล่นผิดลำดับในการแข่งขันแบบนับแต้ม ดูกฎข้อ 10-2 ค)

 

1-4 เรื่องที่กฎข้อบังคับไม่ได้ระบุไว้

    ถ้ามีเรื่องใดในข้อขัดแย้งที่กฎข้อบังคับมิได้ระบุไว้ ให้วินิจฉัยด้วยหลักความเป็นธรรม

 


ต่อ กฏข้อ 2