Make your own free website on Tripod.com

 กฎข้อที่ 4 ไม้กอล์ฟและลูก 

 

        หากมีเหตุอันควรแก่การสงสัยว่า ไม้กอล์ฟที่เตรียมการผลิตอยู่นั้นมีลักษณะเป็นไปตามข้อ 4 และภาคผนวก 2 หรือไม่

    ให้ผู้ผลิตจัดส่งตัวอย่างไปยังสโมสรกอล์ฟรอยัลและเอนเซียนแห่งเซนต์แอนดรูส์เพื่อวินิจฉัย โดยยินยอมให้ตัวอย่างนั้น ๆ เป็นสมบัติ

    ของสโมสร ฯ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงต่อไป ถ้าบริษัทผู้ผลิตมิได้ปฏิบัติดังกล่าว ให้ถือว่าพร้อมที่จะเสี่ยงต่อคำวินิจฉัยว่าไม้กอล์ฟ

    นั้น ๆ จะมีลักษณะ ไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกอล์ฟ

        หากผู้เล่นสงสัยลักษณะที่ถูกต้องของไม้กอล์ฟอันใดอันหนึ่งควรขอคำปรึกษาจากสโมสรกอล์ฟรอยัลและเอนเซียนแห่งเซนต์แอนดรูส์

 

4-1 รูปแบบและวิธีประดิษฐ์ไม้กอล์ฟ

    ไม้กอล์ฟ คือ สิ่งที่ออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการตีลูก

    ไม้พัต คือ ไม้กอล์ฟที่ออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการเล่นบนกรีนเป็นส่วนใหญ่ ผู้เล่นต้องใช้ไม้กอล์ฟที่เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆของกฎข้อนี้

    และตามข้อกำหนดและการตีความที่กล่าวไว้ในภาคผนวก 2 ด้วย

        ก. ทั่วไป

๊            ไม้กอล์ฟประกอบด้วยก้านและหัวอย่างละหนึ่งชิ้น ต้องติดตรึงส่วนประอบทั้งหมดยึดแน่นเข้าเป็นชิ้นเดียว ต้องออกแบบมิให้

            มีการดัดแปลงต่อไปได้อีก ยกเว้นเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก และต้องไม่ผิดแผกไปมากนักจากรูปแบบและวิธีประดิษฐ์ตามประเพณีนิยม

        ข.ก้าน ถ้าต้องเป็นลำตรงโดยทั่วไป มีคุณสมบัติที่จะงอ และบิดเท่ากันในทิศทางใดก็ได้ และต้องติดตรึงกับหัวไม้บริเวณส่วนส้น

            โดยตรง หรือผ่านคอหรือปลอกคอเรียบอันเดียว แต่ถ้าก้านไม้พัตนั้นจะติดตรึงกับบริเวณใดของหัวไม้ก็ได้

        ค. ด้าม ด้ามประกอบด้วยส่วนหนึ่งของก้านที่ออกแบบ ให้ผู้เล่นจับ โดยให้มีวัสดุอื่นใดประอบเข้าไปด้วยก็ได้เพื่อมุ่งให้จับได้มั่นคง

            ต้องเป็นลำตรงและมีรูปแบบเรียบ ๆ โดยไม่ต้องหล่อให้เข้ารูปกับส่วนใดส่วนหนึ่งของมือ

        ง. หัวไม้ หัวไม้ต้องวัดระยะจากส่วนส้นไปถึงส่วนหัวได้มากกว่าระยะจากส่วนหน้าไปถึงส่วนหลัง โดยทั่วไปแล้วต้องมีรูปทรงเรียบ ๆ

            หัวไม้ต้องออกแบบให้มีหน้าซึ่งจะกระทบกับลูกเพียงหน้าเดียว ยกเว้นไม้พัตซึ่งอาจจะมีหน้าไม้ได้สองหน้า ถ้ามีคุณลักษณะของ

            แต่ละหน้าเหมือนกันโดยต้องอยู่ตรงกันข้ามกัน และส่วนลาดขึ้นของแต่ละหน้านั้นเท่ากันและไม่เกินสิบองศา

           จ.หน้าไม้ หน้าไม้ต้องไม่เว้าเข้า ต้องแข็งและแน่นหนาเมื่อเทียบกับลูก โดยทั่วไปแล้วต้องเรียบ เว้นแต่จะทำเครื่องหมายตามที่

                อนุญาตไว้ในภาคผนวก 2 ถ้าวัสดุโครงสร้างหลักของหัวและหน้าของไม้กอล์ฟ ซึ่งไม่รวมไม้พัตด้วยนั้นเป็นโลหะแล้วจะไม่ยอม

                ให้มีแผ่นฝังหรือส่วนประกอบอื่นอยู่ด้วย

        ฉ.การสึกหรอ ไม้กอล์ฟที่ไม่เป็นไปตามกฎข้อ 4-1 แล้วให้ถือว่ายังคงเป็นไปตามกฎข้อนั้นอยู่ เมื่อเกิดการสึกหรอจาการใช้งานอย่าง

                ปรกติแต่ถ้ามีส่วนใดได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยจงใจแล้วต้องถือว่าเป็นไม้อันใหม่ ซึ่งส่วนที่แก้ไขนั้นต้องเป็นไปตามกฎ

                ข้อบังคับด้วย

        ช.การชำรุด ถ้าไม้กอล์ฟของผู้เล่นเกิดการชำรุดขึ้นระหว่างการเล่นตามปรกติ และไม่เป็นไปตามกฎข้อ 4-1 แลัวผู้เล่นอาจ

                            (1) ใช้เล่นต่อไปในสภาพที่ชำรุดนั้นได้เพียงการเล่นที่เหลือของรอบนั้นเท่านั้น ขณะที่สภาพชำรุดนั้นยังคงเหลือ หรือ

                            (2) ซ่อมแซมเสียโดยไม่ทำให้การเล่นต้องล่าช้าไป

                ไม้กอล์ฟที่ไม่เป็นตามกฎ เนื่องจากเกิดชำรุดมาแล้วด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากการเล่นอย่างปรกติต้องไม่นำมาใช้เล่นใน

                รอบนั้น ๆ ต่อไปอีก ( การชำรุดซึ่งเปลี่ยนแปลงลักษณะการเล่นของไม้กอล์ฟ ดูกฎข้อ 4-2 )

 

4-2 ลักษณะการเล่นที่เปลี่ยนแปลง

        ต้องไม่จงใจเปลี่ยนแปลงลักษณะการเล่นของไม้กอล์ฟขณะที่เล่นอยู่ในรอบกำหนด    

        ถ้าลักษณะการเล่นของไม้กอล์ฟของผู้เล่นเปลี่ยนแปลงไประหว่างการเล่นเนื่องจากการชำรุดขึ้นในการเล่นตามปรกติผู้เล่นอาจ

                     (1) ใช้เล่นต่อไปในสภาพที่เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ    หรือ

                            (2) ซ่อมแซมเสีย โดยไม่ทำให้การเล่นต้องล่าช้าไป

                ถ้าลักษณะการเล่นของไม้กอล์ฟของผู้เล่นเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการชำรุดมาแล้วด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการเล่น

        ปรกติ ต้องไม่นำมาใช้เล่นในรอบต่อ ๆไปนั้นอีก    การชำรุดที่เกิดขึ้นก่อนออกรอบ อาจซ่อมแซมได้ขณะที่เล่นอยู่ในรอบโดย

        มิให้ลักษณะการเล่นเปลี่ยนแปลงไป และไม่ทำให้การเล่นต้องล่าช้าออกไปด้วย

 

4-3 วัสดุแปลกปลอม

        ห้ามนำวัสดุแปลกปลอมใด ๆ มากระทำกับหน้าไม้กอล์ฟ โดยมุ่งหวังให้การเคลื่อนที่ของลูกเปลี่ยนแปลงไป

        โทษฐานละเมิดกฎข้อ 4-1,4-2 หรือ 4-3 คือ ตัดสิทธิการแข่งขัน

4-4 ไม้กอล์ฟไม่เกินสิบสี่อัน

        ก. การเลือกและสับเปลี่ยนไม้กอล์ฟ ผู้เล่นต้องเล่นในรอบที่กำหนดด้วยการใช้ไม้กอล์ฟไม่เกินสิบสี่อัน และต้องใช้ไม้กอล์ฟชุดนั้น

            โดยตลอดเว้นแต่ว่า ถ้าสามารถกระทำได้โดยมิทำให้การเล่นต้องล่าช้าแล้ว ผู้เล่นอาจ

                            (1) เพิ่มไม้กอล์ฟให้ครบตามจำนวนสิบสี่อันได้ ถ้าเริ่มเล่นด้วยจำนวนไม้กอล์ฟที่น้อยกว่านั้น

                            (2) สับเปลี่ยนไม้กอล์ฟซึ่งเกิดชำรุดไม่สามารถใช้เล่นได้ตามปรกติต่อไปกับไม้กอล์ฟอื่นได้

        ข. การยืมหรือกรใช้ไม้กอล์ฟร่วมกัน การเพิ่มหรือสับเปลี่ยนไม้กอล์ฟอันใดอันหนึ่ง หรือหลายอันนี้ อาจขอยืมจากผู้ไดก็ได้

            แต่อาจใช้ไม้กอล์ฟดังกล่าวเพียงการเล่นช่วงที่เหลืออยู่ของรอบเท่านั้น  ห้ามมิให้ใช้ไม้กอล์ฟอันหนึ่งหรือหลายอันร่วมกัน

            เว้นแต่ว่าเป็นคู่เล่นซึ่งอาจใช้ไม้กอล์ฟร่วมกันได้ ถ้าจำนวนไม้กอล์ฟทั้งหมดที่นำไปเล่นของฝ่ายนั้นที่ใช้รวมกันแล้วไม่เกิน

            สิบสี่อัน

           โทษฐานละเมิดกฎข้อ 4-4 ก. หรือ ข. โดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนไม้กอล์ฟส่วนเกินที่นำไป จะปรับโทษตามการเล่นต่อไปนี้

            การเล่นแบบนับหลุม เมื่อเล่นจบหลุมที่พบว่ามีการละเมิดให้แก้ไขผลการเล่น โดยปรับให้แพ้ตามหลุมที่มีการละเมิด แต่ให้

                                                ปรับโทษนี้ได้อยางมากสองหลุมต่อหนึ่งรอบ

            การเล่นแบบนับแต้ม ให้ปรับสองแต้มต่อหลุมที่มีการละเมิด แต่ให้ปรับโทษนี้ได้อย่างมากสี่แต้มต่อหนึ่งรอบ

            การแข่งขันแบบโบกี้และพาร์ ให้ปรับโทษเหมือการเล่นแบบนับหลุม

            การแข่งขันแบบสเตเบิ้ลฟอร์ด ดูหมายเหตุกฎข้อ 32-1 ข.

        ค. ยกเลิกไม้กอล์ฟส่วนเกิน เมื่อผู้เล่นตระหนักว่าได้ละเมิดกฎข้อนี้แล้ว ต้องรีบยกเลิกการใช้ไม้กอล์ฟส่วนเกินซึ่งนำไป

            หรือใช้เล่นแล้วทันที ในการเล่นต่อไปในรอบนั้น ๆ

            โทษฐานละเมิดกฎข้อ 4-4 ค. ตัดสิทธิแข่งขัน