Make your own free website on Tripod.com

กฎข้อที่ 5 ลูก

 

5-1  ทั่วไป

       ผู้เล่นต้องใช้ลูกที่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในภาคผนวก 3  ว่าด้วยน้ำหนักสูงสุด ขนาดต่ำสุด สภาพทรงกลมสมมาตร ความเร็วต้นและระยะทางไกลรวบยอดเมื่อได้ทดสอบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

หมายเหตุ ในการกำหนดเงื่อนไขของการแข่งขัน (กฎข้อ 33-1) คณะกรรมการอาจระบุให้ใช้ลูกซึ่งมีข้อกำหนดแน่นอนได้ตราบที่ข้อกำหนดเหล่านั้นอยู่ภายในขอบเขตที่ระบุไว้ในภาคผนวก 3 และเป็นลูกที่มีรายละเอียดของขนาด และเครื่องหมายที่อยู่ในบัญชีฉบับล่าสุดของลูกกอล์ฟที่ต้องตามมาตรฐานของสโมสรกอล์ฟรอยัลและเอนเชียนแห่งเซนต์อันดรูส์

    ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกไม่เหมาะที่จะใช้เล่นต่อไป ระหว่างการเล่นของหลุมใดหลุมหนึ่งแล้ว ผู้เล่นอาจจะสับเปลี่ยนมาใช้ลูกอื่นได้ โดยวางลงทีจุดซึ่งลูกเดิมหยุดอยู่ แต่ถ้าลูกเดิมยังใช้ได้อยู่ ก็ให้นำกลับมาวางลงเช่นเดียวกัน

    ถ้าตีลูกแตกออกเป็นเสี่ยง ๆ ให้เล่นได้ใหม่โดยไม่ถูกปรับโทษ ( ดูกฎข้อ 20-5 )

    โทษฐานละเมิดกฎข้อ 5-3

- การเล่นแบบนับหลุม ให้ปรับหลุมนั้นเป็นแพ้

-การเล่นแบบนับแต้มให้ปรับ สองแต้ม

 

5-2 วัสดุแปลกปลอม

    ห้ามนำวัสดุแปลกปลอมใด ๆมากระทำการใด ๆกับลูก โดยมุ่งหวังให้ลักษณะการเล่นของลูกเปลี่ยนแปลงไป

    โทษฐานละเมิดกฎข้อ 5-1 หรือ 5-2 ตัดสิทธิ์การแข่งขัน

 

5-3 ลูกไม่เหมาะที่จะใช้เล่นต่อไป

    ลูกไม่เหมาะที่จะใช้เล่นต่อไป เมื่อเห็นได้ชัดเจนว่ามีรอยตัด รอยร้าว หรือเบี้ยว แต่ไม่ถือว่าลูกไม่เหมาะที่จะใช้เล่นต่อไป ด้วยเหตุที่มีโคลนหรือสิ่งอื่นใดติดอยู่กับลูก หรือมีรอยข่วนหรือขูดบนผิวหรือสีเคลือบชำรุดหรือเปลี่ยนสีไปเท่านั้น

        ในการเล่นช่วงใดช่วงหนึ่งของหลุม ถ้าผู้เล่นมีเหตุผลเหตุผลที่เชื่อได้ว่าลูกไม่เหมาะที่จะใช้เล่นต่อไปแล้ว อาจหยิบยกลูกระหว่างการเล่นของหลุมนั้น ๆ ขึ้นมาตรวจสอบว่ายังเหมาะที่จะใช้เล่นต่อไปอีกหรือไม่ โดยถูกปรับโทษ เพียงแต่ต้องแจ้งความประสงค์นั้นล่วงหน้าต่อคู่แข่งในการเล่นแบบนับหลุม หรือผู้จดแต้มหรือผู้ร่วมแข่งขันในการเล่นแบบนับแต้ม และให้โอกาสแก่คู่แข่ง ผู้จดแต้มหรือผู้ร่วมแข่งขันที่จะตรวจสอบลูกนั้น ๆ ด้วยถ้าหยิบลูกโดยไม่แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้า หรือไม่ให้โอกาสคู่แข่ง ผู้จดแต้มหรือผู้ร่วมแข่งขันที่จะตรวจสอบลูกนั้นๆ แล้ว จะถูกปรับหนึ่งแต้ม