Make your own free website on Tripod.com

     

  Best: Midsize 600x800

     

1. การเล่น

2. การเล่นแบบนับหลุม

3. การเล่นแบบนับแต้ม

4.ไม้กอล์ฟ

5.ลูก

6.ผู้เล่น

7.การฝึกซ้อม

8.คำปรึกษา 

  การชี้เส้นทางเล่น

9.การบอกจำนวนแต้ม

10.ลำดับการเล่น

11.เขตแท่นตั้งตี

12.การค้นหาและ

    ตรวจสอบลูก               

13.การเล่นลูกตามทำเล

    บริเวณที่ตั้งใจจะสวิง 

    เส้นทางเล่นและท่าตี

14.การตีลูก

15.เล่นลูกผิด

16.กรีน

17.คันธง

18.การทำให้ลูกที่หยุด

    แล้วเคลื่อนที่ไป

19.การทำให้ลูกที่กำลัง

    เคลื่อนที่เฉหรือหยุด

20.การหยิบยก 

    การหย่อนและวางลูก

    การเล่นลูกผิดที่

21.การเช็ดลูก                   

22.ลูกกีดขวาง

    หรือช่วยเหลือการเล่น

23.สิ่งกีดขวาง

24.สิ่งขัดขวาง

25.สภาพพื้นผิดปรกติ

    และกรีนผิด

26.เขตอุปสรรคน้ำ

27.ลูกหายหรือ

    ออกนอกเขต 

    ลูกสำรอง

28.ลูกเล่นไม่ได้                    

29.การเล่นประเภท

    สามคนสองลูก และ

    สี่คนสองลูก                

30.การเล่นนับหลุม

   ประเภทสามคนสามลูก

   นับลูกที่ดีที่สุด  

   และสี่คนสี่ลูก

31.การแข่งขันแบบ

    โบกี้พาร์

   และ สเตเบิ้ลฟอร์ด

33.คณะกรรมการ                   

34.ข้อขัดแย้งและ

    การตัดสิน