Make your own free website on Tripod.com

            หมวดที่ 3 กฎการเล่น

                                - การเล่น -

 กฎข้อที่ 1 การเล่น

 

1-1 ทั่วไป

    การเล่นกอล์ฟให้กระทำโดยการตีลูกหนึ่งลูก หนึ่งหรือหลาย ๆ ครั้งต่อเนื่องกันจาก เขตแท่นตั้งตี จนกระทั้งลงหลุมตามกรรมวิธีการ

ที่ระบุไว้ในกฎข้อบังคับ

 

1-2 การปรับปรุงสภาพลูก

    ห้ามผู้เล่นหรือเด็กถือถุงกระทำการใด ๆ เพื่อปรับปรุงตำแหน่งหรือการเคลื่อนที่ของลูก เว้นแต่กฎข้อบังคับระบุให้กระทำได้

        โทษฐานละเมิดกฎข้อ 1-2

                - การเล่นแบบนับหลุม ให้ปรับหลุมนั้นเป็นแพ้

                - การเล่นแบบนับแต้ม ให้ปรับ 2 แต้ม

        *** หมายเหตุ ในกรณีที่ละเมิดกฎข้อ 1-2 อย่างร้ายแรงคณะกรรมการอาจปรับโทษด้วยการตัดสิทธิแข่งขัน

 

1-3 สมยอมกันเพื่องดใช้กฎข้อบังคับ

    ห้ามมิให้ผู้เล่นสมยอมกันเพื่องดใช้กฎข้อบังคับใด ๆ หรืองดเว้นการปรับโทษ    

      โทษฐานละเมิดกฎข้อ 1-3

                - การเล่นแบบนับหลุม ตัดสิทธิแข่งขันของทั้งสองฝ่าย

                - การเล่นแบบนับแต้ม ตัดสิทธิแข่งขันของผู้ละเมิด

            (กรณีสมยอมกันเพื่อเล่นผิดลำดับในการแข่งขันแบบนับแต้ม ดูกฎข้อ 10-2 ค)

 

1-4 เรื่องที่กฎข้อบังคับไม่ได้ระบุไว้

    ถ้ามีเรื่องใดในข้อขัดแย้งที่กฎข้อบังคับมิได้ระบุไว้ ให้วินิจฉัยด้วยหลักความเป็นธรรม

 

กฎข้อที่ 2 การเล่นแบบนับหลุม

2.1 ผู้ชนะของแต่ละหลุม , วิธีคิดผลการเล่นเป็นหลุม

    ในการเล่นแบบนับหลุม ให้คิดผลการเล่นเป็นหลุม ๆ ไป

   หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎข้อบังคับ ให้ถือว่าฝ่ายที่ตีลูกลงหลุมใดน้อยครั้งกว่าเป็นฝ่ายชนะในหลุมนั้น

   ถ้าเป็นการเล่นที่ใช้แต้มต่อให้ถือว่าแต้มสุทธิที่ต่ำกว่าย่อมชนะในหลุมนั้น ๆ

   วิธีการคิดผลการเล่นเป็นหลุม ให้ใช้ " ชนะ(แล้วกี่)หลุม " หรือ " เสมอกัน " และ "ยังต้องเล่นอีก (กี่)หลุม "

   ฝ่ายใดที่ชนะแล้วเป็นจำนวนหลุมเท่ากับจำนวนหลุมที่ยังเหลือต้องเล่นต่อไปเรียกว่าฝ่ายนั้นได้ " ดอมมี่ "

 

2.2 เสมอกันครึ่งหลุม

   ถ้าแต่ละฝ่ายตีลูกลงหลุมด้วยจำนวนครั้งเท่า ๆ กัน ให้ถือว่าเสมอกันครึ่งหลุม

   เมื่อผู้เล่นตีลูกลงหลุมไปแล้ว และคู่แข่งยังต้องตีอีกครั้งหนึ่งจึงจะเสมอกันครึ่งหลุม ไม่ว่าผู้เล่นจะถูกปรับโทษอย่างใดก็ตาม

     หลังจากนั้นให้ถือว่าผลการเล่นยังคงเป็นเพียงเสมอกันครึ่งหลุมเท่านั้น

 

2.3 ผู้ชนะการเล่น

    ฝ่ายที่ชนะการเล่น ( ของ รอบกำหนด นอกเหนือจากคณะกรรมการได้กำหนดให้เป็นอย่างอื่น ) คือ ฝ่ายที่ชนะของแต่ละหลุม

    รวมแล้วมากกว่าจำนวนหลุมที่ยังเหลือต้องเล่นต่อไป

      เพื่อตัดสินในกรณีที่เสมอกัน คณะกรรมการอาจขยายรอบกำหนดออกไปอีกกี่หลุมก็ได้ เพื่อให้ผลการเล่นมีผลแพ้ชนะ

 

2.4 การยอมแพ้แต้มต่อไป หลุมหรือการเล่น

   เมื่อลูกของคู่แข่งหยุดหรือว่าได้หยุดแล้วก็ตาม กฎข้อ 16-2 ผู้เล่นอาจยอมแพ้ โดยถือว่าคู่แข่งตีลูกลงหลุมได้ด้วยการตีลูกครั้ง

   ต่อไป และให้นำลูกออกไปทางด้านข้างด้วยไม้กอล์ฟหรือวิธีอื่น

        ผู้เล่นอาจยอมแพ้ในหลุมใดหลุมหนึ่ง หรือในการเล่นขณะใดก็ได้ก่อนจบหลุมนั้นหรือการเล่นนั้น ๆ

        การยอมแพ้แต้ม หลุม หรือการเล่นนั้น ๆ ไม่อาจปฏิเสธหรือถอนข้อเสนอนั้นได้

 

2.5 การอ้างสิทธิ

   ในการเล่นแบบนับหลุม หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างผู้เล่นและไม่มีผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นอยู่ ณ ที่นั้น

     ภายในระยะเวลาอันควรแล้วให้ดำเนินการเล่นต่อโดยไม่ชักช้า เพื่อให้การอ้างสิทธิใด ๆได้รับการพิจรณาจากคณะกรรมการ

   แล้วจะต้องอ้างขึ้นก่อนผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในการเล่นนั้น ๆ จะตีลูกจากเขตแท่นตั้งตีถัดไป หรือก่อนที่ผู้เล่นทั้งหมดจะลงจาก

   กรีนไปในกรณีที่เป็นหลุมสุดท้ายของการเล่น

        การอ้างสิทธิหลังจากนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา เว้นแต่มีข้อเท็จจริงที่ผู้อ้างสิทธิมิได้ร่วงรู้มาก่อน และผู้อ้างสิทธินั้น

   ได้รับการบอกผิดพลาด ( กฎข้อ 6-2 ก. และ 9 ) จากคู่แข่ง อย่างไรก็ตามเมื่อได้มีการประกาศผลการเล่นอย่างเป็นทางการ

   แล้ว จะไม่มีการพิจารณาอ้างสิทธิอีก นอกเสียจากว่า คณะกรรมการแน่ใจว่า คู่แข่งได้จงใจบอกให้ผิดพลาดไปทั้งๆ ที่รู้อยู่แล้ว

 

2.6 การปรับโทษโดยทั่วไป

   โทษฐานละเมิดกฎข้อหนึ่งข้อใดในการเล่นแบบนับหลุมคือ ให้ปรับหลุมนั้นแพ้ นอกจากมีระบุไว้แล้วเป็นอย่างอื่น

 

กฎข้อที่ 3 การเล่นแบบนับแต้ม

 

3-1 ผู้ชนะการเล่น

    ในการเล่น รอบกำหนดรอบหนึ่งหรือหลายรอบผู้เข้าแข่งขันที่ตีลูกลงหลุมทั้งหมดรวมแล้วน้อยสุดเป็นผู้ชนะ

 

3-2 การไม่ตีลูกให้ลงหลุม

    ถ้าผู้เข้าแข่งขันไม่ตีลูกให้ลงหลุมที่หลุมใดหลุมหนึ่งและไม่แก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ๆ ก่อนที่จะตีลูกออกจากเขตแท่นตั้งตีถัดไป

    หรือก่อนที่จะลงจากกรีนหลุม สุดท้ายของรอบ จะถูกปรับโทษตัดสินแข่งขัน

3-3 ข้อสงสัยในวิธีปฎิบัติ