Make your own free website on Tripod.com

กฎข้อบังคับกอล์ฟสากล ปี 31 ฉบับภาษาไทย

กรณีที่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับภาษาไทยให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษ( United States Golf Association )

 

หมวด

   1.มารยาทนักกอล์ฟ

    2.นิยามศัพท์

   3.กฎการเล่น

       

ภาคผนวก 1.     ส่วน ก. กฎสนาม

                     ส่วน ข. ตัวอย่างกฎสนาม

                    ส่วน ค. เงื่อนไขการแข่งขัน

 

ภาคผนวก 2.    การออกแบบไม้กอล์ฟ

ภาคผนวก 3     ลูก

แต้มต่อ           กฎว่าด้วยสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น                         


หมวด 1 มารยาท          

<Back>

    ความปลอดภัย  ก่อนที่จะตีลูกหรือสวิง ผู้เล่นควรมั่นใจว่าไม่มีผู้ใดยืนอยู่ใกล้หรืออยู่มนตำแหน่งที่จะถูกกระทบด้วยไม้กอล์ฟ ลูกหรือก้อนหิน

                 กรวด หน่อหรือสิ่งที่ คล้ายกันซึ่งอาจเคลื่อนที่ได้จากการตี หรือสวิงนั้น ๆ

    ข้อควรคำนึงถึงผู้เล่นอื่น  

    -ควรให้ผู้เล่นที่ได้เกียรติ ตีลูกออกจากแท่นตั้งตีไปก่อนผู้เล่นอื่น

    -ไม่ควรเคลื่อนไหวหรือส่งเสียง ยืนใกล้หลังลูก หรือยืนหลังหลุมเมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งกำลังจรดไม้หรือตีลูก

    -เพื่อประโยชน์ร่วมกันทุกคนควรเล่นโดยไม่ชักช้า

    -ไม่ควรตีลูกออกไป จนกว่าผู้เล่นกลุ่มหน้าจะอยู่พ้นระยะการตีของท่านแล้ว

    -เมื่อต้องหยุดหาลูกซึ่งต้องใช้เวลานาน ควรให้สัญญาณแก้ผู้เล่นกลุ่มหลัง ให้ผ่านขึ้นหน้าไปก่อนที่จะเริ่มนับเวลา 5 นาที ในการค้นหาลูก

       และต้องรอให้ผู้เล่นกลุ่มนั้น อยู่พ้นระยะการตีเสียก่อนจึงจะเริ่มตีต่อไปได้ เมื่อเล่นหลุมไดหลุมหนึ่งเสร็จแล้ว ควรรีบลงจากกรีนทันที

    สิทธิการเล่นก่อนหลังในสนาม 

    -หากไม่มีกฎข้อบังคับพิเศษอื่น ให้ถือว่ากลุ่มที่เล่นสองลูกมีสิทธิผ่านขึ้นกลุ่มหน้าไป

    -ผู้เล่นคนเดียวไม่มีสิทธิใด ๆ และควรยอมให้กลุ่มผู้เล่นทุกประเภทผ่านขึ้นหน้าได้

    -กลุ่มที่เล่นรอบเต็มมีสิทธิที่จะผ่านขึ้นหน้ากลุ่มที่เล่นรอบสั้นกว่าได้

    -ถ้ากลุ่มใดไม่สามารถรักษาระดับการเล่นในสนามไว้ได้โดยปล่อยให้กลุ่มหน้าทิ้งระยะเกินกว่า 1 หลุมแล้วควรยอมให้กลุ่มหลังผ่าน

    ขึ้นหน้าไป

    การรักษาสภาพสนาม

    -  รอยต่าง ๆในหลุมทราย ก่อนที่จะออกจากหลุมทราย ควรกลบและเกลี่ยรอยต่าง ๆรวมทั้งรอยเท้าของตนเองให้เรียบร้อย

    - ตกแต่งรอยตี ซ่อมแซมรอยลูกตก และรอยตะปูรองเท้า  ทั่วพื้นสนามควรนำแผ่นหญ้าที่ตีขาดหรือหลุดออกไปกลับมาปะให้ติดแน่น 

       ณ.ที่เดิมทันที ควรซ่อมแซมรอยลูกตกบนกรีนให้ดีกลับเหมือนเดิม ส่วยรอยตะปูรองเท้าบนกรีนนั้นควรตกแต่งให้เรียบร้อย ภายหลัง

        ที่เล่นหลุมนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

    - ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกรีน อันสืบเนื่องมาจากคันธง ถุง ฯลฯ. ทั้งผู้เล่นและเด็กถือถุงควรระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่กรีนขึ้นได้

        ในการวางถุงหรือคันธงและหลีกเลี่ยงการที่จะทำให้หลุมเสียหาย ด้วยการยืนใกล้หลุมเพื่อจับคันธง หรือเพื่อหยิบลูกออกจากหลุม

         ก่อนลงจากกรีนควรปักธงลงในหลุมให้เรียบร้อย ไม่ควรใช้ไม้พัตช่วยยันตัว เฉพาะอย่างยิ่งในการหยิบลูกขึ้นจากหลุม

    - รถลากถุง ควรปฏิบัติตามข้อบังคับของสนามอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการใช้รถลากถุง

    - ความเสียหายที่เกิดจากการซ้อมสวิง ควรพยายามหลีกเลี่ยงการทำให้สนามเสียหายจากการซ้อมสวิงโดยเฉพาะการทำให้เกิดรอยตี

        ขึ้นบนแท่นตั้งตี

 

หมวด 2 นิยามศัพท์ 

<Back>

ความหมายของศัพท์ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ คือศัพท์ที่จะใช้ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "กฎการเล่น" ที่จะพูดถึงในหมวดต่อไป

 

 1.   การจรดไม้ ให้ถือว่าผู้เล่นได้จรดไม้แล้ว เมื่อ ได้เข้ายืนในท่าตี และแตะไม้ลงบนพื้น ยกเว้นในเขตอุปสรรค ซึ่งเมื่อผู้เล่นได้เข้ายืนในท่า

                    ตีแล้วก็ให้ถือได้ว่าจรดไม้แล้ว

 2.  คำปรึกษา คำปรึกษาคือข้อหารือหรือคำแนะนำซึ่งสามารถส่งให้ผู้เล่นกำหนดวิธีการเล่น การเลือกใช้ไม้ หรือวิธีการตีลูกได้ การแจ้ง

                    ข้อบังคับหรือเรื่องควรรู้ทั่วไปเช่นตำแหน่งที่ตั้งของเขตอุปสรรค หรือของคันธงบนกรีนไม่ถือว่าเป็นคำปรึกษา

 3.   ถือว่าลูกเคลื่อน ดู" เคลื่อน" หรือ " เคลื่อนไปแล้ว "

 4.   ลูกลงหลุมแล้ว ดู " ลงหลุมแล้ว "

 5.    ลูกเล่น เมื่อผู้เล่นได้ตีลูกออกจากเขตแท่นตั้งตีแล้ว ให้ถือว่าลูกนั้นเป็น " ลูกเล่น" ไปจนกระทั่งลูกนั้นได้ลงหลุมแล้ว ยกเว้นกรณีลูกหาย

                 หรือออกนอกเขต หรือถูกหยิบยกขึ้น หรือเปลี่ยนไปใช้ลูกอื่นเล่นแล้วตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ากฎนั้นยอมให้เปลี่ยนลูก

                 หรือไม่ ลูกที่เปลี่ยนไปใช้เล่นแล้วนั้นกลายไปเป็นลูกเล่นแทนลูกเดิม

 6.   หลุมทราย หลุมทราย คือ เขตอุปสรรคซึ่งประกอบด้วยพื้นสนามส่วนหนึ่งที่ได้ขุดดินและหญ้าออกไปให้เป็นแอ่งแล้วใส่ทรายหรือ

                สิ่งอื่นใดที่คล้ายกันลงไปบริเวณขอบหลุม หรือภายในหลุมทรายที่ปลูกหญ้าไว้นั้น ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลุมทราย 

                ให้ถือว่าขอบของหลุมทรายนั้น ขยายต่อเป็นแนวตั้งตรง ๆ ลงมาได้ แต่ไม่ขยายต่อขึ้นไป

 7. เด็กถือถุง เด็กถือถุง คือ ผู้ที่ถือหรือดูแลไม้กอล์ฟของผู้เล่นระหว่างการเล่นและยังอาจช่วยเหลือผู้เล่นได้อีกด้วย ตามกฎข้อบังคับ

                ถ้าผู้เล่นเกินกว่าหนึ่งคนใช้เด็กถือถุงคนเดียวกันให้ถือว่าเด็กถือถุงของผู้เล่นซึ่งเป็นเจ้าของลูกที่เกี่ยวข้องโดยตลอดและอุปกรณ์

                ใด ๆ ที่นำไปให้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ของผู้เล่นนั้นด้วย ยกเว้นเด็กถือถุงปฏิบัติตามคำสั่งเฉพาะของผู้เล่นคนใด จึงถือว่าเป็นเด็ก

                ถือถุงของผู้เล่นในกรณีนั้น ๆ

 8.   แอ่งน้ำชั่วคราว คือบริเวณสนามที่มีน้ำขังอยู่ชั่วคราว ซึ่งสามารถมองเห็นได้ก่อนหรือหลังที่ผู้เล่นได้เข้ายืนในท่าตี และต้องไม่อยู่ใน

                เขตอุปสรรคน้ำผู้เล่นอาจเลือกได้ว่าหิมะหรือเกร็ดน้ำแข็งเป็นแอ่งน้ำชั่วคราว หรือสิ่งกีดขวาง แต่ให้น้ำแข็งที่ทำขายเป็นสิ่ง

                ขัดขวาง และหยดน้ำค้างไม่เป็นแอ่งน้ำชั่วคราว

 9.  คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการ การจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการจัดดารสนาม ในกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

 10.ผู้เข้าแข่งขัน " ผู้เข้าแข่งขัน " หมายถึงผู้เข้าแข่งขันในการเล่นแบบนับแต้ม " ผู้ร่วมแข่งขัน "หมายถึงผู้เล่นอื่นที่ผู้เข้าแข่งขันเล่นด้วย

                 ซึ่งต่างก็ไม่ใช่เป็นคู่เล่นของกันและกันในการแข่งขันแบบนับแต้ม ประเภทสี่คนสองลูกและประเภทสี่คนสี่ลูก คำว่า 

                " ผู้เข้าแข่งขัน " หรือ " ผู้ร่วมแข่งขัน ให้ความหมายรวมไปถึง คู่เล่นในประโยคต่าง ๆ ที่มีข้อความนั้น ๆ

 11. สนาม สนามหมายถึงบริเวณทั้งหมดที่กำหนดไว้ให้เล่นได้ ( ดูกฎข้อ 33-2)

 12. อุปกรณ์ " อุปกรณ์ คือ สิ่งใด ๆที่ผู้เล่นใช้ สวมใส่ แบก ถือเอง หรือมีผู้อื่นกระทำให้ ยกเว้นลูกที่กระทำในหลุมนั้นอยู่ และวัตถุชิ้นเล็กเช่น

                 เหรียญหรือที่เพื่อใช้มาร์กลูก หรือกำหนดอาณาบริเวณที่จะหย่อนลูก อุปกรณ์นี้ให้รวมไปถึงรถลากถุง ไม่ว่าจะมีเครื่องยนต์

                หรือไม่ก็ตาม ถ้าผู้เล่นคนเดียวใช้รถคันเดียวให้ถือว่ามีสภาพตามกฎข้อบังคับเหมือนเด็กที่รับใช้ผู้เล่นมากว่า 1 คนดู " เด็กถือถุง"

 13. ผู้ร่วมแข่งขัน ดู " ผู้เข้าแข่งขัน "

 14. คันธง " คันธง" คือสิ่งที่เป็นลำยาวตรงและกลมโดยรอบ ปักไว้กึ่งกลางหลุมเพื่อแสดงถึงตำแหน่งที่ตั้ง แต่สามารถหยิบออกได้ โดยที่

                จะมีธงหรือวัสดุอื่นผูกติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม

 15. เด็กหน้า คือผู้ที่คณะกรรมการจัดไว้ชี้ตำแหน่งของลูกเล่นให้กับผู้เล่น และให้ถือว่าเป็นสิ่งภายนอก

 16. เขตซ่อม  เขตซ่อมคือบริเวณสนามส่วนใดส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการได้จัดทำเครื่องหมายบอกไว้ หรือผู้แทนที่คณะกรรมการแต่งตั้ง

                ได้ประกาศไว้ เขตซ่อมนี้ให้รวมไปถึงกองวัสดุต่าง ๆที่เตรียมจะขนย้าย หลุมบ่อที่ผู้ดูแลสนามขุดไว้ แม้ว่าจะไม่มีเครื่อง

                หมายบอกก็ตาม หรือหลักที่แสดงถึงเขตซ่อม ให้ถือว่าอยู่ในเขตซ่อมนั้นด้วย ขอบเขตนั้นให้ถือว่าขยายต่อเป็นแนวตั้งตรงๆ

                ลงมาได้ แต่ไม่ขยายต่อขึ้นไป

                    *** หมายเหตุ ***

                        1. เศษหญ้าและวัสดุอื่นใดที่ทิ้งไว้บนพื้นสนามในลักษณะที่เตรียมจะขนย้าย ไม่ถือว่าเป็นเขตซ่อมนอกเหนือจาก

                            จะทำเครื่องหมายบอกไว้

                        2.คณะกรรมการอาจจะกำหนดให้มีกฎสนามขึ้นเพื่อห้ามการเล่นจากเขตซ่อมได้

 17. เขตอุปสรรค " เขตอุปสรรค " หมายถึงหลุมทรายหรือเขตอุปสรรคน้ำ

  18. หลุม  " หลุม " ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้วครึ่ง ( 108 มม.) และลึกอย่างน้อย 4 นิ้ว ( 100 มม.) หากมีปลอกบุภายในหลุม

                ต้องฝังอยู่ให้ต่ำกว่าระดับผิว กรีน อย่างน้อย 1 นิ้ว ( 25 มม.) เว้นแต่ลักษณะดินไม่เอื้ออำนวยให้ทำเช่นนั้นได้ เส้นผ่าศูนย์

                กลางของปลอกถึงผิวด้านนอกต้องไม่เกิน 4 นิ้วครึ่ง ( 108 มม.)

  19.ลูกหาย ให้ถือว่า " ลูกหาย " ถ้า

                ก. ผู้เล่นหาลูกไม่พบ หรือไม่อาจยืนยันได้ว่าเป็นลูกของตน ภายในระยะเวลา 5 นาที ที่ฝ่ายผู้เล่นหรือเด็กถือถุงได้เริ่มค้นหาแล้ว

                ข. ผู้เล่นได้ใช้ลูกอื่นไปแล้วตามกฎข้อบังคับโดยที่อาจจะไม่ได้ค้นหาลูกเดิมเลย หรือ

                ค. ผู้เล่นได้ตีลูกสำรองออกไปจากบริเวณที่คาดว่าลูกน่าจะหยุดอยู่ หรือจากที่ใดใกล้หลุมกว่าบริเวณนั้น ๆ แล้ว ให้ถือว่า

                    ลูกสำรองนั้นได้เปลี่ยนสภาพเป็นลูกเล่นแล้ว

                            เวลาที่เสียไปในการเล่นลูกผิด ไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลา 5 นาทีที่ใช้ในการค้นหาลูก

  20.ลงหลุมแล้ว ให้ถือว่า ลูกที่หยุดอยู่นิ่งอยู่ภายในเส้นรอบวงของหลุม โดยมีทุกส่วนของลูกอยู่ใต้ระดับปากหลุมลงไปเป็นลูก " ลงหลุมแล้ว "

  21. เกียรติ ฝ่ายที่มีสิทธิได้ตีลูกจากแท่นตั้งตีก่อนเรียกได้ว่าเป็นผู้ได้ " เกียรติ "

  22. เขตอุปสรรคน้ำด้านข้าง " เขตอุปสรรคน้ำด้านข้าง "หมายถึงเขตอุปสรรคน้ำหรือส่วนหนึ่งของเขตอุปสรรคน้ำ ซึ่งมีลักษณะที่ผู้เล่นไม่

                สามารถ หรือที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่สะดวกในทางปฏิบัติ ที่จะหย่อนลูกลงหลังเขตอุปสรรคนั้น ๆ ให้เป็นไปตามกฎ

                ข้อ 26-1 ข. ได้    ส่วนใดของเขตอุปสรรคน้ำที่จะถือว่าเป็นเขตอุปสรรคน้ำด้านข้างควรจัดทำเครื่องหมายไว้ให้เด่นชัด

                    *** หมายเหตุ*** ควรใช้หลักสีแดง หรือเส้นในการกำหนดเขตอุปสรรคน้ำด้านข้าง

 23.สิ่งกีดขวาง " สิ่งกีดขวาง " คือวัตถุธรรมชาติต่าง ๆที่ไม่ติดตรึงหรืองอกจากพื้นดินมิได้ฝังแน่น และไม่ติดอยู่กับลูก ตัวอย่างเช่น ก้อนหิน

                    ใบ หน่อ กิ่งก้าน มูลสัตว์ หนอนและแมลง รวมทั้งสิ่งอื่นใดที่เกิดจากหนอนและแมลงเหล่านั้น     ให้ถือว่าทรายและเศษดินร่วง

                     เป็นสิ่งกีดขวางได้เฉพาะอยู่บนกรีนเท่านั้น แต่ไม่รวมถึง เมื่ออยู่ในที่ ๆ อื่นผู้เล่นอาจเลือกได้ว่า หิมะและเกร็ดน้ำแข็งเป็นแอ่งน้ำ

                    ชั่วคราว หรือสิ่งกีดขวาง แต่ให้น้ำแข็งที่ทำขายเป็นสิ่งขัดขวาง หยดน้ำค้างไม่ถือว่าเป็นสิ่งกีดขวาง

 24. ประเภทการเล่น ดู " ฝ่ายและประเภทการเล่น "

 25. เคลื่อนหรือเคลื่อนไปแล้ว ให้ถือว่าลูกที่ได้เคลื่อนจากตำแหน่งเดิมไปหยุดนิ่งอยู่ ณ ที่อื่นเป็นลูกที่ " เคลื่อนไปแล้ว "

 26. ผู้สังเกตการณ์    " ผู้สังเกตการณ์ " คือผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้ช่วยผู้ตัดสินในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง และรายงานให้ผู้ตัดสิน

                    ทราบถึงการละเมิดกฎข้อบังคับที่เกิดขึ้น ผู้สังเกตการณ์ไม่ควรหยิบคันธง ยืนใกล้หรือชี้ตำแหน่งของหลุมหรือหยิบยกลูก 

                    หรือมาร์กลูก

 27. สิ่งขัดขวาง     " สิ่งขัดขวาง " หมายถึงสิ่งใดๆ ทีจัดทำขึ้นซึ่งรวมไปถึงพื้นและขอบของถนนและทางเดินที่จัดทำขึ้น น้ำแข็งที่ทำขาย

                    แต่ให้ยกเว้นไม่รวม

                    ก. สิ่งที่กำหนด นอกเขตสนาม เช่นกำแพง รั้ว หลักและราว

                    ข. ส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งที่จัดทำขึ้นและเคลื่อนย้ายไม่ได้ ซึ่งอยู่นอกเขต และ

                    ค. สิ่งก่อสร้างใดๆ ที่คณะกรรมการระบุไว้ว่าเป็นส่วนประกอบถาวรของสนาม

 28. นอกเขต "นอกเขต " หมายถึงอาณาบริเวณที่ห้ามการเล่น เมื่อกำหนดนอกเขตโดยใช้หลัก รั้ว หรือใช้ บริเวณที่อยู่นอกหลักหรือรั้ว

                    ให้ถือว่าเส้นนอกเขตคือ เส้นที่เชื่อมโยงจุดด้านในสุดของหลักหรือเสารั้วที่ระดับพื้นดินโดยไม่รวมถึงส่วนที่พยุงเสารั้วนั้น ๆ

                        เมื่อกำหนดนอกเขตด้วยเส้นบนพื้นดิน ให้ถือว่าเส้นนั้น ๆ อยู่นอกเขตด้วย ให้ถือว่าเส้นนอกเขตนี้ขยายต่อเป็น

                    แนวตั้งตรง ๆ ขึ้นไปและลงมาได้ เมื่อทุกส่วนของลูกอยู่นอกเขต ให้ถือได้ว่าลูกนั้นออกนอกเขตไปแล้ว   ผู้เล่นอาจยืนอยู่

                    นอกเขต เพื่อที่จะเล่นลูกซึ่งอยู่นอกเขตสนามได้

 29. สิ่งภายนอก   "  สิ่งภายนอก " คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นหรือมิใช่เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายผู้เข้าแข่งขันในการเล่น

                    แบบนัยแต้ม ทั้งนี้ให้รวมไปถึงผู้ตัดสิน ผู้จดแต้ม ผู้สังเกตการณ์ หรือเด็กหน้า แต่มิให้ถือว่า ลม หรือน้ำเป็นสิ่งภายนอก

 30. คู่เล่น  " คู่เล่น " หมายถึงผู้ที่เล่นอยู่ฝ่ายเดียวผู้เล่น ในการเล่นประเภทสามคนสองลูก สี่คนสองลูก นับลูกดีที่สุดหรือว่าสี่คนสี่ลูก 

                    คำว่า " ผู้เล่น " ให้หมายความรวมไปถึงคู่เล่นในประโยคต่าง ๆที่มีข้อความนั้น ๆ ด้วย

 31. แต้มปรับโทษ "แต้มปรับโทษ" คือแต้มที่นับเข้าเพิ่มไปกับแต้มที่ผู้เล่นหรือฝ่าย ทำได้ตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการเล่นประเภท

                    สามคนสองลูก หรือสี่คนสองลูก แต้มปรับโทษนี้ไม่มีผลให้ลำดับการเล่นเปลี่ยนแปลงไป

 32. ลูกสำรอง คือลูกที่ใช้เล่นตามกฎข้อ 27-2 โดยคาดว่าลูกเดิมอาจหายนอกเขตอุปสรรคน้ำ หรือออกนอกเขตสนาม

 33. กรีน  "กรีน" คือบริเวณพื้นดินรอบ ๆหลุมที่กำลังเล่น ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นพิเศษเพื่อการพัตลูก เมื่อส่วนใด

                        ส่วนหนึ่งสัมผัสกรีนแล้ว ให้ถือว่าลูกได้อยู่บนกรีนแล้ว

 34. ผู้ตัดสิน "ผู้ตัดสิน" คือผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้ติดตามผู้เล่นไปเพื่อวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง และตัดสินโดยใช้กฎข้อบังคับของกอล์ฟ

                        ผู้ตัดสินจะเข้าดำเนินการเมื่อสังเกตเห็นด้วยตนเอง หรือได้รับรายงานว่ามีการละเมิดกฎข้อบังคับขึ้น  ผู้ตัดสินไม่ควรจับ

                        คันธง ยืนใกล้ หรือชี้ตำแหน่งของหลุม หรือหยิบยก หรือมาร์กลูก

 35. การกีดขวางจากสิ่งภายนอก  " การกีดขวางจากสิ่งภายนอก"  เกิดขึ้นเมื่อสิ่งภายนอกทำให้ลูกกำลังเคลื่อนที่เฉไปหรือหยุดโดยบังเอิญ

                                ( ดูกฎข้อ 19-1 )

 36. กฎข้อบังคับ คำว่า " กฎข้อบังคับ" นี้ ให้รวมถึงกฎสนามซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการตามกฎข้อ 33-8 ก. ด้วย

 37. ฝ่ายและประเภทการเล่น ฝ่ายหมายถึงผู้เล่นคนหนึ่งหรือสองคนขึ้นไปซึ่งเป็นคู่เล่นของกันและกัน 

                         การเล่นประเภท " เดี่ยว " หมายถึง การเล่นระหว่างผู้หนึ่งกับผู้เล่นอีกคนหนึ่ง

                        การเล่นประเภท " สามคนสองลูก " หมายถึงการเล่นระหว่างผู้เล่นหนึ่งคนกับผู้เล่นอีกสองคนโดยใช้ลูกฝ่ายละ 1 ลูก

ผลัดกันตีก็แล้วกัน

VS

 ต่อให้ 2 คนเลย

                        

                        การเล่นประเภท" สี่คนสองลูก " หมายถึงการเล่นระหว่างผู้เล่นสองคนกับผู้เล่นอีกสองคนโดยใช้ลูกเล่นฝ่ายละหนึ่งลูก

ผลัดกันตีก็แล้วกัน

VS

ผลัดกันตีก็แล้วกัน

 

                        การเล่นประเภท" นับลูกที่ดีที่สุด " หมายถึง การเล่นระหว่างผู้เล่นผู้เล่นคนหนึ่งกับลูกที่ดีที่สุดของผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจเป็น

                        สองหรือสามคนก็ได้

ลูกใครแต้มดีใช้ของคนนั้นละกัน

VS

 ต่อให้ 3 คนเลย

 

                     การเล่นประเภท" สี่คนสี่ลูก " หมายถึง  การเล่นระหว่างผู้เล่นฝ่ายละสองคนโดยนับลูกที่ดีที่สุดของแต่ละฝ่าย

ลูกใครแต้มดีใช้ของคนนั้นละกัน

VS

ลูกใครแต้มดีใช้ของคนนั้นละกัน

 

 38. ท่าตี การยืนใน "ท่าตึ" หมายถึง การที่ผู้เล่นได้วางเท้าเข้าที่เพื่อและพร้อมแล้วที่จะตีลูก

 39. รอบกำหนด " รอบกำหนด" หมายถึง การเล่นตามลำดับหลุมที่ถูกต้องของสนามเว้นแต่คณะกรรมการจะได้กำหนดให้เป็นอย่างอื่น

                        ให้ถือว่า รอบกำหนดจะมีจำนวนหลุมสิบแปดหลุม เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดให้น้อยกว่านั้น การขยายรอบกำหนด

                        ออกไปในการเล่นประเภทนับหลุมให้ดูกฎข้อ 2-3

 40. การตีลูก " การตีลูก " คือการเหวี่ยงไม้กอล์ฟไปข้างหน้าโดยตั้งใจที่จะตีลูกให้ถูกลูก และทำให้ลูกเคลื่อนไป ถ้าผู้เล่นตั้งใจจะหยุดการสวิงไม้

                        ลงก่อนที่จะกระทบลูกแล้วให้ถือว่ายังมิได้ตีลูกนั้น ๆ ( การตีลูกหนึ่งครั้ง เรียกว่าทำหนึ่ง " แต้ม " )

 41. เขตแท่นตั้งตี " เขตแท่นตั้งตี " คือบริเวณที่เริ่มการเล่นของแต่ละหลุม โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอีกสองช่วงไม้กอล์ฟ

                         กำหนดด้านหน้า และด้านข้างด้วยแนวขอบนอกของหมุดเครื่องหมายสองหมุด ให้ถือว่าลูกอยู่นอกเขตตั้งตี ถ้าทุกส่วน

                        ของลูกอยู่นอกเขตดังกล่าว

 42. ทั่วพื้นสนาม "ทั่วพื้นสนาม " หมายถึง อาณาบริเวณทั้งหมดของสนามยกเว้น

                        ก. เขตแท่นตั้งตี และ กรีน ของหลุมที่กำลังเล่นอยู่ และ

                        ข. เขตอุปสรรค ทั้งหมดในสนาม

 43.เขตอุปสรรคน้ำ " เขตอุปสรรคน้ำ " หมายถึง ทะเล ทะเลสาบ สระน้ำ แม่น้ำ คูน้ำ ทางระบายน้ำ หรือทางน้ำอื่น ๆ

                        ( ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่ก็ตาม) รวมทั้งลำน้ำที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสิ่งดังกล่าว

                        ให้ถือว่า พื้นดินหรือพื้นน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ภาย่ในขอบเขต อุปสรรคน้ำเป็นส่วนหนึ่งของเขตอุปสรรคน้ำและให้ถือว่า

                        ขอบเขตนั้น ๆ ขยายเป็นแนวตั้งตรง ๆขึ้นไปและลงมาได้ หลักและเส้นที่กำหนดขอบเขตนั้น ๆ ให้ถือว่าอยู่ในอุปสรรค

                        นั้นด้วย

                            *** หมายเหตุ  ควรใช้หลักสีเหลืองหรือเส้นในการกำหนดเขตอุปสรรคน้ำ ( ซึ่งไม่รวมเขตอุปสรรคน้ำด้านข้าง )

 44. ลูกผิด " ลูกผิด " คือ ลูกอื่นใดที่ไม่ใช่เป็น

                        ก. ลูกเล่น

                        ข. ลูกสำรอง หรือ

                        ค. ลูกที่สองซึ่งใช้ในการเล่นแบบนับแต้ม ตามกฎข้อ 3-3 หรือข้อ 20-7 ข.

                            ***หมายเหตุ ลูกเล่นให้รวมถึงลูกซึ่งนำมาใช้แทนลูกเล่น ขณะที่ผู้เล่นกำลังดำเนินตามกฎข้อหนึ่งข้อใดที่เกี่ยวข้อง

                                ซึ่งไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนลูกด้วย.

รายละเอียดทั้งหมดอาจจะจำยากไว้กลับมาอ่านเมื่อสงสัยก็ได้ครับ